Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Stipendieansökan

Roger Perneholms STIPENDIEFOND

för främjande av ungas musikaliska utveckling i Västerbottens län

§ 1.  Roger Perneholms stipendiefond syftar till att uppmuntra och stimulera unga musiker i deras fortsatta musikaliska utveckling. Den totala summan på stipendiet/stipendierna är 5000 kr.

 § 2.  Fondens medel förvaltas av RUM Västerbottens styrelse, som har att årligen utdela ett eller två stipendier. Stipendiaten skall bo eller ha varit bosatt och verksam i Västerbotten. Ansökan kan göras av person som fyller högst 26 år det aktuella året och inte ha tilldelats stipendiet tidigare.

§ 3.  RUM Västerbottens styrelse skall senast den 1 november varje år informera allmänheten och Kulturskolorna om stipendiet genom kungörelse, annonsering eller på annat lämpligt sätt. 

§ 4. Stipendiet kan sökas dels för egen del eller föreslås av någon annan. Stipendiat kan föreslås även av styrelsen. Ansökan skall innehålla de handlingar som sökanden eller förslagsställaren önskar åberopa. Styrelsen för RUM Västerbotten utser stipendiaten/stipendiaterna. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april

§ 5. RUM Västerbottens beslut om stipendiat/er skall fattas senast vid styrelsens sammanträde i början på maj. Styrelsen skall kort motivera sitt beslut samt ge den publicitet som krävs genom t.ex pressmeddelande.

§ 6. Stipendiet utdelas vid den tidpunkt och i sammanhang som styrelsen fastställer.  Om lämpligt tillfälle ges kan stipendiet med fördel delas ut i samband med konsert. 

§ 7.  Ändringar av fondens regler kan när som helst  göras av RUM Västerbottens styrelse.

Vid frågor, kontakta vasterbotten@rum.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Här kan du skicka in en video och/eller ljud fil
mail och mobil uppgifter om den som nominerar
X